Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua

26-27 вересня, стартує новий семінар "Кадри і охорона праці. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві"

16.09.2019

Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні на основі управління ризиками. Експертно-дозвільна діяльність та промислова безпека.

Порядок проведення атестації лабораторій, атестації робочих місць за умовами праці та медичних оглядів працівників.

Презентація нового Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Процедура проведення розслідування нещасних випадків на виробництві. Процедура складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та вимоги до них. Встановлення зв’язку захворювання з умовами праці, порядок розслідування обставин і причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь).

Розробка Міністерством соціальної політики проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці”, зокрема проекту Закону України «Про безпеку праці та охорону здоров’я працівників» (нова редакція Закону України «Про охорону праці»). Ключеві зміни законодавства з охорони праці, передбачені проектом Закону «Про безпеку праці та охорону здоров’я працівників». Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні, (розпорядження КМУ від 12.12.2018 № 989-р.), виконання плану заходів щодо її реалізації. 

Питання для висвітлення на семінарі:

І. Запровадження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. (Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 р. № 1804, набрав чинності 15.01.2019 р.)

 • призначення та сфера поширення Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці; 
 • умови, за яких використовуються ЗІЗ. Документи якими визначаються вимоги щодо використання ЗІЗ; 
 • критерії обрання ЗІЗ; 
 • вимоги до ЗІЗ, якщо існування більше одного ризику для життя та здоров'я працівників визначає необхідність одночасного носіння ними більше одного ЗІЗ; 
 • оцінка ЗІЗ роботодавцем перед їх вибором, тощо.

ІІ. Управління професійними ризиками в системі управління охороною праці. Перехід на управління ризиками у сфері охорони праці.     

Підвищення відповідальності роботодавців за створення належних умов праці та безпечного виробничого середовища.  Спрощення законодавства щодо безпеки і гігієни праці та зменшенню адміністративного і регуляторного навантаження на роботодавця. Впровадження європейських стандартів безпеки.

ІІІ. Регулювання промислової безпеки на підприємстві.

 • Зміни у порядку видачі дозволів Державною службою України з питань праці та її територіальними органами.
 • Експертна діяльність і аудит у сфері охорони праці та промислової безпеки. 
 • Проведення технічного огляду виробничого обладнання та устаткування, будівель  та споруд. 
 • Роботи з підвищеною небезпекою. Організаційні аспекти виконання робіт підвищеної небезпеки. Вимоги охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, їх нормативно-правове врегулювання. 
 • Штрафи за виконання робіт в умовах підвищеної небезпеки або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки без дозволу. 
 • Нормативно-правове врегулювання вимог щодо проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, дозвільна система. 
 • Виробництво (виготовлення) використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин.
 • Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 
 • Вимоги безпеки до виконання робіт у вибухопожежонебезпечних зонах.
 • Виконання газонебезпечних, газо-полум’яних та зварювальних робіт, зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом та горючими рідинами. 
 • Основні закони та нормативно-правові акти, якими врегульовуються вимоги щодо контролю нехарчової продукції, технічного регулювання, організаційних засад та процедури оцінки відповідності. 
 • Ризики, що можуть призвести до нещасних випадків, інцидентів та аварій. 
 • Порушення вимог безпеки під час виробничої діяльності. 
 • Зміни у порядку проведення ідентифікації, обліку та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.  

IV. Експертна діяльність в системі охорони праці. Актуальні питання, основні етапи підготовки дозвільних документів. Правові та організаційно – технічні заходи у сфері забезпечення промислової безпеки. Дослідження технічного стану виробничого обладнання. Зміни до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки (Наказ Мінсоцполітики № 785 від 29.05.2018 р.) Організаційні аспекти виконання робіт підвищеної небезпеки.

V. Атестація робочого місця як елемент захисту працівника від впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого процесу. Визначення потенційних шкідливих і небезпечних факторів виробництва на кожному робочому місці, яке підлягає Атестації, санітарно– гігієнічна оцінка умов праці.

 • Складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації. 
 • Накази про проведення атестації. Комісія та строки проведення атестації робочих місць. 
 • Санітарно-гігієнічна оцінка умов праці для проведення атестації робочих місць відповідно до правил та норм нової «Гігієнічної класифікації праці за показаннями шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». 
 • Про пільги і компенсації, передбачені законодавством України за роботу в шкідливих і важких умовах праці і порядок їх надання (безоплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами,  а також пільги і компенсації, не передбачені  законодавством (лист Мінсоцполітики  від 11.05.2018 № 790/0/101-18/283). 
 • Перевірки інспекторами праці правильності застосування Списків № 1 і № 2. 
 • Результати проведення атестації робочих місць. Строки зберігання документації. 
 • Контроль за дотриманням нормативно-правових актів під час проведення атестації робочих місць; відповідальність роботодавця (адміністративна та фінансова) згідно із законодавством за порушення законодавчих актів з питань гігієни та атестації робочих місць. 
 • Відповідальність за не проведення атестації  

VІ. Ризик-орієнтований підхід у сфері охорони праці.

 • Ефективність систем управління охороною праці з урахуванням - ризик-орієнтованого підходу.
 • Управління ризиками, коригувальні та запобіжні дії. 
 • Ідентифікація і оцінка ризиків для життя та здоров’я працівників. 
 • Переваги застосування ризик - орієнтованого підходу в системному управлінні; 
 • Процес ідентифікації, аналізу та оцінки ризику. Міжнародні практики.

VІІ. Організація медичних оглядів працівників. Порядок складення санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та вимоги до них Встановлення зв’язку захворювання з умовами праці, розслідування причин та облік випадків хронічних професійних захворювань (отруєнь).  Порядок розслідування обставин і причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь) Оформлення акта розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (отруєння). Заходи щодо запобігання виникненню хронічних професійних захворювань (отруєнь). Повідомлення про хронічне професійне захворювання (отруєння) та реєстрація та облік випадків гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь)

VІІІ. Новий Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу. Підготовка документів для атестації лабораторій, ключові вимоги.

IХ. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Особливості проведення лабораторного дослідження та оцінки важкості й напруженості трудового процесу. Вимірювання та гігієнічна оцінка праці за показниками важкості й напруженості трудового процесу. Профзахворювання, профілактика профзахворювань. Вплив фізичних факторів виробничого середовища на професійну захворюваність.

Х. Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Основи законодавства з охорони праці. Державна політика України в галузі охорони праці. Повноваження та  функції Державної служби України з питань праці (Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2019 ); Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 1. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю). Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю). 
 2. Планові  та позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю). 
 3. Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю). 
 4. Повноваження та обов’язки органів державного нагляду (контролю).   Відповідальність посадових осіб органів державного нагляду (контролю).   
 5. Обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду. 
 6. Оскарження рішень органів державного нагляду (контролю).

ХI.Порядок проведення розслідування та обліку нещасних випадків та аварій на виробництві (постанова КМУ від 17.04.2019 № 337)

 1. Організація розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь). 
 2. Процедура проведення розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь). 
 3. Обставини, за яких нещасний випадок та/або гостре професійне отруєння визнається пов'язаними з виробництвом. 
 4. Контроль, облік і звітність щодо нещасних випадків, гострих професійних захворювань (отруєнь), аварій. 
 5. Розслідування аварій. 
 6. Відповідальність за порушення вимог Порядку. 
 7. Проблемні питання, що виникають під час проведення розслідування нещасних випадків. 
 8. Аналіз виробничого травматизму. 
 9. Роль профспілок під час розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві та  у соціальному захисті потерпілих.

XII. Участь Фонду соціального страхування України у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.  Вимоги до оформлення актів згідно з новим Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.    Аналіз найбільш поширених порушень в сфері охорони праці та механізми їх запобігання.

P/S  Більш дізнатись про семінар " Кадри і охорона праці. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві", Ви зможете ТУТ, або на нашому сайті   https://nbc.ua/

Компания: Национальный, бизнес-центр (все новости компании)
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
См. также
26 сентября улучшите навыки публичных выступлений на клубе "Ораторская территория"!, 21.09.2020, Живое Cлово, учебно-психологический центр
Выездной тренинг "Мужчина и женщина. Духовное единство" оставляйте заявки!, 21.09.2020, Живое Cлово, учебно-психологический центр
Внутрішній аудитор системи харчової безпеки для HoReCa, 21.09.2020, Profi club
26, 27 сентября в Киеве - 1-й модуль курса-трансформации "Расстановки Спиральных Динамик", 21.09.2020, Человек и хаос, проект
25-26 сентября и 9-10 октября в Киеве «Школа практики финансовго директора. Управленческий учет. Показатели эффективности. Бюджеты. Анализ компании. Менеджмент. Мотивация», 21.09.2020, Альянс-М, центр развития
Перейти к списку всех новостей
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».