Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
курс

Нейропсихологічна діагностика та корекція в дитячому віці

Организатор:
Киевский институт рационально-интуитивной психотерапии «Я»
Стоимость: 3100 грн
стоимость указана за один модуль, при оплате курса целиком – скидка 10%
Тренеры:
Князев Владислав Князев Владислав
Дата и место проведения:
18.09.21 - 19.09.21, начало в 10:00
Киев

Программа

Глибокий та системний курс з нейропсихології дитячого віку, що проводиться спеціалістами УАНП. Декілька постулатів, на які спирається даний навчальний курс:

 1. Нейропсихологія дитячого віку є практично орієнтованим напрямком
 2. Ефективність практичного застосування методу нейропсихологічної корекції потребує знання її теоретичних аспектів
 3. У своїй практичній діяльності спеціаліст повинен орієнтуватися на методи з науково доведеною ефективністю

Проходження курсу передбачає комплексну підготовку у галузі дитячої нейропсихології, що включає у себе:

 • знайомство із теоретичними основами нейропсихології дитячого віку;
 • оволодіння навичками проведення нейропсихологічного обстеження дитини;
 • оволодіння практичними методами нейропсихологічної корекції;
 • отримання знань щодо організації корекційного процесу;
 • формування навичок написання програм з нейропсихологічної корекції, що ураховують вікові та індивідуальні особливості дитини.

Програма курсу затверджена кафедрою психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).

Особливості курсу:

 1. Структуроване та системне надання інформації
 2. Теоретичне обґрунтування прийомів та методів
 3. Робота із авторськими протоколами та посібниками
 4. Робота із практичними кейсами
 5. Перегляд відеозаписів занять із наступним аналізом особливостей застосування методу у роботі із різними групами дітей
 6. Розгляд комплексів нейропсихологічних вправ з опорою на зону актуального та найближчого розвитку дитини
 7. Робота із авторськими корекційно-розвивальними методиками
 8. Надання базової літератури за матеріалами курсу
 9. Надання базового набору стимульних матеріалів для проведення нейропсихологічного обстеження
 10. Надання прикладів програм для роботи із різними групами дітей

Після проходження курсу видається сертифікат від інституту раціонально-інтуїтивної терапії «Я» та Української асоціації нейропсихології.


МОДУЛЬ 1. Введення у нейропсихологію дитячого віку. Порушення психічного розвитку

 • історія нейропсихології;
 • основні теоретико-методологічні моделі у нейропсихології;
 • поняття нейропсихологічного фактору, симптому, синдрому;
 • базові концепції нейропсихології дитячого віку;
 • анатомія та фізіологія нервової системи;
 • поняття вищих психічних функцій у нейропсихології;
 • фізіологічні основи психічної діяльності, системні моделі у нейрофізіології та нейропсихології;
 • етапи розвитку нервової системи дитини;
 • особливості розвитку вищих психічних функцій в онтогенезі;
 • основні положення епігенетичної теорії еволюції та її зв’язок із нейропсихологією дитячого віку.
 • поняття норми та патології у нейропсихології дитячого віку;
 • біологічні чинники та вплив середовища на розвиток патології у дитячому віці;
 • концепція психічного дизонтогенезу;
 • проблема мінімальної мозкової дисфункції (ММД) у сучасній нейропсихології;
 • коморбідні розлади: класифікація та причини виникнення;
 • сучасні погляди на проблему нейропсихологічних синдромів у дитячому віці.


Залік «Основні положення нейропсихологічної теорії»  (в формате онлайн)

Залік «Основи нейроанатомії»  (в формате онлайн)

Залік по темі « Патології розвитку»  (в формате онлайн)МОДУЛЬ 2. Методи нейропсихологічної діагностики та особливтсі нейропсихологічного обстеження у дитячому віці

 • принципи нейропсихологічного обстеження;
 • методи нейропсихологічного обстеження;
 • особливості інтерпретації результатів нейропсихологічного обстеження у дитячому віці
 • вимоги до процедури обстеження;
 • особливості якісної та кількісної оцінки результатів діагностики;
 • топічна та функціональна діагностика;
 • принцип збору анамнезу;
 • принцип застосування методу спостереження;
 • особливості нейропсихологічного аналізу продуктів діяльності дитини;
 • бесіда із дитиною як метод нейропсихологічної діагностики;
 • тестова діагностика у нейропсихології дитячого віку;
 • додаткові методи обстеження;
 • особливості надання інформації за результатами обстеження батькам дитини;
 • принципи написання нейропсихологічного заключення.

Практикум з нейропсихологічної діагностики  

Залік «Методи нейропсихологічної діагностики» (в формате онлайн)


Модуль 3. Нейропсихологічна корекція: теоретичні т а методологічні засади, методи та алгоритми

 • принципи нейропсихологічної корекції за Л.С. Цвєтковою;
 • сучасні моделі у нейропсихологічний корекції;
 • метод заміщуючого онтогенезу А.С. Семенович;
 • системна модель Т.В. Ахутіної, Н.М. Пилаєвої;
 • інтегративні підходи у нейропсихологічній корекції;
 • західні моделі корекції при порушеннях нервово-психічного розвитку;
 • принцип скафолдінгу у практиці дитячого нейропсихолога;
 • алгоритми побудови корекційного процесу;
 • поняття мішеней ті цілей у нейропсихологічній корекції;
 • форми надання допомоги;
 • принципи організації середовища та підбір обладнання;
 • особливості консультування батьків у рамках нейропсихологічного підходу;
 • застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із РАС;
 • застосування методів нейропсихологічної корекції при роботі із СДУГ;
 • особливості побудови роботи із немовленнєвими дітьми;
 • побудова взаємодії у тріаді «спеціаліст — дитина — батьки».

Практикум з основ нейропсихологічної корекції


МОДУЛЬ 4. Методи сенсомоторної корекції у практиці дитячого нейропсихолога

 • енергетичний тонус та нервова діяльність;
 • теорії Н.А. Бернштейна та Дж. Айріс: особливості практичного застосування;
 • нейро-психо-соматична система та особливості її формування методами нейропсихологічної корекції;
 • диспраксія та порушення сенсорної інтеграції;
 • гіперкінези: причини виникнення, класифікація, корекція;
 • аутостимуляції: причини виникнення, класифікація, корекція;
 • методи стабілізації енергетичного тонусу дитини: загальні рекомендації для батьків;
 • принципи стимуляції краніальних нервів у роботі із дитиною;
 • особливості застосування дихальних вправ;
 • методи сенсорної стимуляції та сенсорної інтеграції у практиці дитячого нейропсихолога;
 • методи покращення білатеральної інтеграції;
 • мозочкова стимуляція та координаційна гімнастика;
 • алгоритм побудови групового заняття з нейрогімнастики.


МОДУЛЬ 5. Методи сенсомоторної та когнітивної корекції при роботі із процесами довільної саморегуляції, контролю та утворення програми діяльності

 • нейрофізіологічні основи вольової сфери дитини;
 • програмування діяльності та інтелектуальний розвиток дитини;
 • середовище та довільна регуляція;
 • функціональна та фізіологічна несформованість коркових відділів мозку при РАС, СДУГ, шизофренії та інших розладах;
 • особливості побудови корекційного процесу із дітьми, що мають складнощі довільної регуляції;
 • додаткові матеріали та обладнання;
 • методи розвитку імпульс-контролю у дитини;
 • вправи для розвитку довільної уваги;
 • нейропсихологічні методи розвитку саморегуляції та самоорганізації.


МОДУЛЬ 6. Методи корекції другого функціонального блоку мозку. Труднощі навчання

 • нейропсихологічні механізми сприйняття, мислення та мови: загальна характеристика;
 • порушення сприйняття у дитячому віці: класифікація, нейрофізіологічні механізми
 • порушення мови та мовлення;
 • мозкові механізми читання, рахунку, письма;
 • складнощі навчання: дислалія, дисграфія, дискалькулія;
 • просторові уявлення та їх формування в онтогенезі;
 • схема та образ тіла;
 • методи розвитку зорового сприйняття та оптико-просторових уявлень;
 • методи розвитку аудіального сприйняття;
 • міжмодальний перенос та комбінаторні навички;
 • методи розвитку квазіпросторових уявлень;
 • додаткові методи при роботі із навиками читання, рахунку, письма;
 • пам’ять: нейрофізіологічні механізми, порушення, методи корекції.


МОДУЛЬ 7. Нейропсихологія емоційної сфери та психосоматичні розлади

 • теорії емоцій у сучасній нейрофізіології;
 • погляд нейропсихології на будову емоційних процесів;
 • теорія «триєдиного мозку» П. Макліна;
 • емоційно-рівневий підхід В.В. Лебединського та його застосування у нейропсихологічній корекції;
 • «соматичні маркери» А. Дамасіо;
 • активність мозку за замовчуванням( DMN )та її вплив на емоційний стан дитини;
 • модель свідомості (theory of mind);
 • депресія та тривожні розлади у дитячому віці;
 • патологічна агресія: причини та методи корекції;
 • нейрофізіологічні механізми психосоматичних розладів;
 • психосоматичнірозлади: класифікація та методи корекції;
 • профілактика емоційних розладів у дитини;
 • методики розвитку емоційного інтелекту;
 • робота із сімейною системою у рамках нейропсихологічної корекції.

Загальний іспит «Методи нейропсихологічної діагностики та корекції, їх теоретико-методологічні основи, особливості практичного застосування»

Ведучій програми:

Владислав Князєв – медичний психолог, нейропсихолог, автор методики «Соціально-емоційний конструктор», ігрової платформи «Нейротвістер», ігрової платформи «Літери», книжок та посібників з дитячої психології та нейропсихології, президент УАНП.

Дополнительная информация

Дати модулів
1-й модуль - 18-19 вересня

2-й модуль - 16-17 жовтня

3-й модуль - 20-21 листопада

4-й модуль - 18-19 грудня

5-й модуль - 22-23 січня

6-й модуль - 19-20 лютого

7-й модуль - 19-20 березня

Програма проходить за адресою:
вул. Ревуцького, 40В, оф.219

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Администратор
Телефон:
(093) 908-31-24, (095) 431-95-38 Показать

Комментарии

Валентина Владимировна | 01.06.2020, 23:17
что я получу по окончанию курса?
Киевский институт "Я" | 02.06.2020, 10:16
Здравствуйте, Валентина!

При наличии психологического образования, по окончанию курса Вы будете способны проводить нейропсихологическую диагностику и коррекцию с детьми. Также Вы получаете сертификат, в котором будет прописано, что Вы прошли обучение по данной программе, с указанием часов обучения, подписями тренера и директора центра, а также печатями центра и Украинской ассоциации нейропсихологии.
Костян Екатерина Ильинична | 10.06.2020, 12:06
Форма образования -очная, заочная, дистанционная? Обязательно ли проходить все модули для получения сертификата?
Киевский институт | 11.06.2020, 10:11
Здравствуйте, Екатерина!

Форма обучения очная. Сертификат выдается лишь по прохождении всех модулей, так как это цельная программа обучения.
Марина | 04.07.2020, 23:48
Здравствуйте.Планируется ли запуск дистанционной формы обучения?И планируется обучение в Запорожье?
Киевский институт | 06.07.2020, 10:09
Здравствуйте! На данный момент эта программа в онлайн-формате не планируется, а очная проводится только в Киеве, Харькове и Одессе.
Анастасия | 20.11.2020, 11:26
Добрый день! А можно ли узнать подробнее по обучению в Харькове? Где проводится? У кого можно уточнит?
Киевский институт | 20.11.2020, 11:46
Добрый день!

Всю информацию об организации наших программ обучения в Харькове можно уточнить по номеру 050 526 50 05 (Зинаида)
Валентина Владимировна | 18.07.2020, 23:15
Буду ли я иметь статус нейропсихолога по прохождению курса, еслия психоло, кандидат пед.наук (13.00.03) по проблеме нейротизм......
Киевский институт | 20.07.2020, 11:29
Здравствуйте, Валентина!

В данный момент в законодательстве Украины не прописаны конкретные условия для того, чтобы называть себя нейропсихологом. Поэтому Вы можете иметь статус нейропсихолога, имея базовое университетское образование в сфере психологии, и владея навыками нейропсихологической диагностики и коррекции, освоенными в любом из центров, где им обучают.
Валентина Владимировна | 20.07.2020, 15:05
Спасибо
Алла | 19.08.2020, 10:22
Добрый день! А если базовое образование дошкольное воспитание и детская психология, смогу ли я работать нейропсихологом с вашим сертификатом?
Киевский институт | 19.08.2020, 14:46
Здравствуйте, Алла!
Если в Вашем дипломе написано, что Вы можете работать с детьми как психолог, а не только как педагог, тогда это возможно.
Марина | 27.08.2020, 14:41
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, когда этот курс будет проходить в Одессе?
Институт психотерапии | 27.08.2020, 16:21
Добрый день!
Пока новых дат проведения данной программы в Одессе нет. Свяжитесь с нами и мы передадим Ваши контакты в Одессу.
Валентина | 27.08.2020, 15:08
Скажите пожалуйста, как решается вопрос с проживанием?
Институт психотерапии | 27.08.2020, 16:26
Добрый день!
Жилье мы не предоставляем, но можем заранее сообщить адрес проведения программы, чтобы Вы смогли найти для себя удобный вариант проживания.
Валентина Владимировна | 27.08.2020, 23:14
спасибо. буду рада такой информации
Наталья | 07.09.2020, 09:46
Подскажите пожалуйста, как оплатить 1 модуль.?
Киевский институт | 07.09.2020, 10:08
Добрый день, Наталия! Если Вы хотите зарегистрироваться на курс, то жмите на кнопку "Отправить заявку"
Валентина Владимировна | 08.09.2020, 13:16
Коллеги. Сориентируйте меня по вопросам:
1- оплата за модуль по приезду?
2-адрес, где будут проходить занятия?
Я уже взяла билеты.Жду ответа
Киевский институт | 08.09.2020, 14:08
Здравствуйте, Валентина!

Для регистрации на курс Вам необходимо оставить заявку на сайте. После получения заявки наши администраторы звонят Вам, чтобы обсудить и сообщить всю необходимую информацию. Видим, что Вы уже оставляли заявку, но не отвечали на наши звонки. Мы будем звонить снова - пожалуйста, ответьте нам, и мы расскажем все подробности.
Алена | 27.09.2020, 21:12
Добрый день, я мама деток с ООП, у ме6я нет специального образования. Хотела бы пройти этот курс для себя. Могу ли я подать заявку?
Киевский институт | 28.09.2020, 13:28
Добрый день, Алена!
Программа адресована специалистам, у которых есть психологическое образование.
Алена | 29.09.2020, 09:24
Я сейчас прохожу обучение на 2 ступени в Гештальт терапии. Вы думаете, что мне сложно будет воспринимать материал или вы потом выдаёте сертификаты только людям с психологическим образованием? Я хочу расширить свои знания и понимание проблемы, а не получить сертификат.
Киевский институт "Я" | 29.09.2020, 12:29
Добрый день, Алена!
Программа рассчитана на специалистов, у которых есть психологическое образование, опыт работы с детками в диагностической и коррекционной работе. Вы можете посетить программу обучения для получения ценных знаний, но без государственного диплома Вы не сможете практиковать как специалист-психолог.
Алена | 29.09.2020, 12:35
Благодарю. Я и хочу для себя.
Ірина | 28.09.2020, 11:50
Доброго дня, скільки годин включає в себе один модуль. Вказано, що навчання відбувається протягом двох днів за один модуль, можна конкретніше вказати години навчання. Дякую!
Киевский институт | 28.09.2020, 13:29
Доброго дня!
Один день - 6 годин навчання, відповідно, один модуль - 12 годин!
Анна | 29.10.2020, 12:37
планируется ли курс по нейропсихологии в Днепре?
Киевский институт | 09.11.2020, 12:13
Добрый день!
На данный момент актуальных дан проведения данной программы в Днепре нету.
Все обновления по датам Вы можете найти на нашем сайте или порталах.
Ирина | 07.11.2020, 08:46
Здравствуйте
А если я врач невролог + ваш сертификат, думаю я же могу работать в этой сфере?
Киевский институт | 09.11.2020, 12:16
Добрый день, Ирина!

В данный момент в законодательстве Украины не прописаны конкретные условия для того, чтобы называть себя нейропсихологом. Поэтому Вы можете иметь статус нейропсихолога, имея базовое университетское образование в сфере психологии, и владея навыками нейропсихологической диагностики и коррекции, освоенными в любом из центров, где им обучают.
Наталья | 07.11.2020, 15:41
Будет ли курс в Днепре?
Киевский институт | 09.11.2020, 12:13
Добрый день!
На данный момент актуальных дан проведения данной программы в Днепре нету.
Все обновления по датам Вы можете найти на нашем сайте или порталах.
Марія | 21.11.2020, 12:28
Чи плануєте проводити у Львові?
Киевский институт | 23.11.2020, 10:10
Доброго дня!

Проведення данної програми навчання у Львові не планується.
Катерина | 27.11.2020, 17:41
Доброго дня! Чи може бути зараховано результати навчання за вашою програмою як офіційне підвищення кваліфікації? Який КВЕД діяльності організації?
Киевский институт "Я" | 28.11.2020, 00:02
Доброго дня, Катерино!

ГО «Київський інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я» (код ЄДРПО 39363755) згідно Стауту для досягнення своєї мети ставить перед собою завданням крім іншого розвиток психологічної культури громадян: проведення навчальних психологічних програм, конгресів, конференцій, тренінгів, семінарів, фестивалів та зустрічей фахівців та усіх бажаючих.

Наші Сертифікати можуть бути офіційно зараховані як підвищення кваліфікації згідно Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. №1133. З нею можна ознайомитись тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#Text
Маргарита | 30.11.2020, 21:21
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда планируется обучение в Одессе?
Киевский институт | 01.12.2020, 14:19
Добрый день, Маргарита! Пока что новых дат программы в Одессе нет. Если курс будет, это отобразится в списке мероприятий. Следите за новостями!
Ольга | 08.01.2021, 21:45
Добрый день, когда планируется ближайший курс в Одессе ? Спасибо !
Киевский институт | 11.01.2021, 12:44
Добрый день! К сожалению, пока что актуальных дат курса в Одессе нет.
Любовь | 17.01.2021, 15:51
Возможен ли вариант прохождения обучения дистанционно, zoom и т.д.???
Киевский институт | 21.01.2021, 08:46
Добрый день!
Данная программа предполагает очное обучение в связи с большим количеством практики.
Дарина | 18.01.2021, 08:35
Здравствуйте! Также интересует прохождение курса в Одессе. Напишите, пожалуйста, контакты, по которым можно связаться на этот счет. Спасибо!
Валентина Владимировна | 18.01.2021, 11:23
Очень прошу ответить: я делала предварительный взнос -500гр. в 2020г.Но не смогла приехать ни разу-лежала в больнице. В этом году я хочу пройти обучение. Скажите, возможно ли это?
Киевский институт | 21.01.2021, 08:47
Добрый день, конечно!

Позвоните нам, когда выберете удобную для Вас дату прохождения курса.
Яна | 20.01.2021, 20:00
У меня первое образование социальный педагог,второе логопед.могу пройти курс?
Киевский институт | 21.01.2021, 08:45
Добрый день, Яна!

Вы можете пройти данное обучение, но практиковать можно только с наличием диплома о психологическом образовании.
Яна | 28.01.2021, 12:59
А возможно просмотреть курс онлайн и оплатить?спасибо
Киевский институт | 28.01.2021, 13:25
Здравствуйте, Яна! Курс проходит очно, запись не предусмотрена.
Екатерина | 18.02.2021, 15:35
Сколько стоит весь модуль ?
Киевский институт | 19.02.2021, 09:35
Добрый день!
Стоимость одного модуля 3100 грн
Стоимость курса 16740 (с учетом скидки 10%)
Роман | 19.02.2021, 10:24
Доброго дня !

Чи можна почати з другого модулю, а потім пройти перший ?
Киевский институт | 19.02.2021, 13:44
Доброго дня!
Звісно, але в такому випадку на 2 модулі Вам необхідно буде внести оплату за 1 та 2 модулі, і ми внесемо Вас в список нового потоку.
Екатерина | 20.02.2021, 12:18
Добрый день! Обучение в Одессе не запланировано на ближайшие месяцы?
Киевский институт | 22.02.2021, 15:07
Добрый день!
Пока что информации о старте данной программы в Одессе нет.
Как только она будет, мы опубликуем на сайте seminarov.net
Наталья | 28.02.2021, 15:03
Здравствуйте. По окончании курса будут экзамены, или просто выдается сертификат?
Киевский институт | 01.03.2021, 11:32
Добрый день! По материалам курса сдаётся итоговая работа, которая включает теоретическую и практическую части. В практической части проверяются знания по теории нейропсихологии. Практическая часть включает в себя проведение нейропсихологического обследования, интерпретацию результатов, и разработку на их основе коррекционной программы.
Irina | 21.05.2021, 17:57
Здравствуйте, цена будет меняться каждый курс? Или каждый стоит 3100?
Киевский институт | 21.05.2021, 22:04
Добрый день. Стоимость указана за один модуль. Стоимость фиксированная в течении курса.
Константин | 03.06.2021, 20:24
Здравствуйте!
Скажите пожалуйта количество аудиторных часов.
Скажи пожалуйста, какое количество преподавателей задействовано в курсе.
Киевский институт | 05.07.2021, 11:45
Добрый день! Курс ведет один преподаватель - Владислав Князев. Общее количество часов, указанное в сертификате - 100. Часы распределены следующим образом:
Лекции - 20
Практические занятия - 50 часов
Самостоятельная работа - 30 часов
Оксана | 01.07.2021, 20:13
Добрый день! Если я студент Драгоманова ( специальность "олигофренопедагогика") , могу ли я пройти этот курс и получить сертификат или необходимо ждать получения диплома?
Киевский институт | 05.07.2021, 11:42
Добрый день, Оксана! Вы можете пройти этот курс до получения диплома.
Клочко Раиса | 07.07.2021, 09:52
Добрый день, подскажите пожалуйста,есть дистанционная форма обучения?
Киевский институт | 07.07.2021, 10:13
Добрый день, Раиса! К сожалению, данный курс не проводится в онлайн-формате.
Татьяна | 14.07.2021, 14:18
Скажите, занятия будут проходить в Киеве и Запорожье только по субботам и воскресеньям?
Киевский институт | 15.07.2021, 06:50
Доброго дня.
Все вірно!
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Психология, НЛП, Тренинги для тренеров
Партнеры сайта
32 тренинга, 1 тренер, 9 новостей, 1 статья
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».