Тренинговым компаниям: Добавить тренингВойти
TRN.ua
семинар

Удосконалення системи контролю якості та безпечності харчових продуктів. Система НАССР. Зміни та новини у харчовому та санітарному законодавстві України. Сучасні вимоги до виробництва

Организатор:
Стандарты технологии развитие
Продолжительность: 16 часов
Документ об окончании: сертификат

Программа

I блок.  Перехід на європейську модель контролю якості та безпечності харчових продуктів.

1. ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА України.  Її склад, функції, обов’язки та повноваження.

2. Державний контроль та нагляд за безпечністю харчових продуктів та кормів. Повноваження контролюючих органів. Новини щодо комплексних перевірок на 2017 рік. Затверджено єдині форми актів для державних інспекторів під час здійснення перевірок (Накази Мінагрополітики № 41 та № 42 від 06.02.2017 р.)

3. Проблеми, які виникають у сфері безпечності харчової продукції, та обговорення практичних питань щодо їх вирішення.

4. Посилений контроль за продукцією тваринного походження (свіже м'ясо, рибні продукти, сире молоко, морепродукти і т.д.). Документи, які мають супроводжувати ці види продукції в обігу.

5. Основні положення нового Закону України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 1602 – VII: 

 • Зміна ролі держави, бізнесу та споживачів;
 • Скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в ЄС – перехід від «паперового щита» до реальної відповідальності оператора ринку;
 • Засади та порядок здійснення державного контролю: органи державного контролю, права та обов’язки відповідальних осіб, порядок здійснення;
 • Нові права та обов’язки операторів ринку, що вводять в обіг харчову продукцію;
 • Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств харчової промисловості;
 • Відміна Висновків санітарно-епідеміологічної експертизи. Що робити виробникам?
 • Якими документами повинна супроводжуватися харчова продукція?
 • Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері обігу харчових продуктів.

6. Новий харчовий продукт – алгоритми виходу на ринок. Перехід від загальних нормативів у законодавстві до «власних» нормативів виробника.

7. Дієтичні добавки та спеціальні харчові продукти. Чинне законодавство України та перспективи на майбутнє. Гігієнічні вимоги до дієтичних добавок (наказ МОЗ №1114 від 19.12.2013). Процедури перед виходом на ринок. Добровільна оцінка відповідності/сертифікація дієтичних добавок. Особливості HACCP для дієтичних добавок.

8. Нові об’єкти державної реєстрації – твердження про харчові властивості та користь для здоров’я. Вітчизняні проекти та досвід ЄС. Огляд європейського реєстру тверджень.

9. Короткий огляд законодавства ЄС щодо контамінантів, харчових добавок, залишків пестицидів та ветпрепаратів:

 • максимальні рівні контамінантів у харчових продуктах, гармонізовані з Регламентом Європейської Комісії. Проект змін до Наказу МОЗ №368 щодо контамінантів;
 • створення та ведення реєстру та реєстрація харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Стан розробки нормативно - правових актів у цій сфері.

10. Законодавчі вимоги до показників безпеки харчових продуктів.

11. Імпорт харчових продуктів. Вимоги щодо безпечності та супровідної документації.

12. Вимоги законодавства ЄС щодо імпорту харчової продукції:

 • отримання дозволу на експорт української продукції;
 • отримання «Єврономеру» для експорту продукції;
 • роз’яснення щодо Сертифікату здоров’я на харчові продукти нетваринного походження (Health Certificate). Держпродспоживслужба затвердила бланк сертифікату 08.07.2016 року.

13. Діяльність виробничих лабораторій. З 10.02.2016 р. – відміна атестації виробничих технологічних лабораторій. Що робити лабораторії, в якої немає ще акредитації, а термін дії атестації вже закінчується?

14. Санітарне законодавство України,  яке слід брати до уваги при встановлені параметрів безпечності продукції:

 • Втрата чинності актів санітарного законодавства. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94-р. Що робити?
 • Наказ МОЗ України № 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;
 • Наказ МОЗ України № 548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»;
 • Наказ МОЗ України № 1140 «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;
 • Наказ МОЗ України № 696 «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості»;
 • Наказ МОЗ України № 694 «Про затвердження Гігієнічних вимог до м’яса птиці та окремих показників його якості»;
 • Державні санітарні правила та норми «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті».

 

II блок. Увага! Обов’язковість впровадження системи НАССР.  За її відсутність з 20.09.2017 року настає відповідальність операторів ринку.

1. Виконання операторами ринку постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів (НАССР):

1.1. Базові законодавчі та правові вимоги щодо впровадження системи НАССР в Україні;

1.2. Який стандарт вибрати? Чи обов’язково потрібно проводити  сертифікацію системи?  Спрощений підхід та галузеві настанови;

1.3. Державний контроль НАССР із застосуванням чек-листів;

1.4. Проблеми, що виникають при впровадженні системи НАССР на практиці;

1.5. Вимоги до перехресного забруднення. Боротьба зі шкідниками;

1.6. Планування перевірки підготовленості до надзвичайних ситуацій та реагування на них;

1.7. Керування невідповідністю, зокрема вилучення/ відкликання продукції з ринку;

1.8. Відповідальність та штрафні санкції за відсутність системи НАССР.

2. Впровадження системи НАССР.

2.1. Історія створення системи НАССР.

2.2. Чим відрізняється НАССР від ISO 22000?

2.3. Етапи розроблення та впровадження системи НАССР ( ISO 22000) на підприємствах різних галузей господарювання:

a. Підготовчий етап: діагностичний аудит інфраструктури підприємства у відпо-відності ISO/TS 22002-1. Створення групи НАССР та її навчання вимогам ПРИНИЦИПАМ НАССР;

b. Розроблення документів системи НАССР: описів сировини та готових продуктів, програм передумов, операційних програм, планів НАССР, методик, настанов. Приклади пакетів документів для різних галузей;

c. Підготовка внутрішніх аудиторів;

d. Впровадження системи НАССР: проведення внутрішніх аудитів, ведення документації, записів, щоденні перевірки системи НАССР, валідація системи НАССР, проведення засідань групи НАССР, валідація системи ПРОСТЕЖУВА-НОСТІ, аналіз з боку вищого керівництва щодо безпечності харчових продуктів;

e. Сертифікація системи НАССР (за необхідності). Підготовка та участь у сертифікаційному аудиті.

2.4. Що таке GFSI та FSSC 22000? Сертифікація майбутнього. Вимоги гіпермаркетів та торгівельних мереж.

2.5. Що дає впровадження системи НАССР?

3. Обов’язкове впровадження надійної системи простежуваності «від лану до столу» за міжнародними стандартами на харчовому виробництві (за вимогами Регламентів ЄС № 178/2002 - «головний харчовий закон ЄС» та №852/2004).

3.1. Практична реалізація, корисні поради та відповідальність за порушення вимог забезпечення простежуваності.

 

III блок.  Перехід на європейську модель стандартизації. Основні вимоги до операторів ринку харчових продуктів.  Технічні умови України.

1. Реалізаціїя положень нового Закону України  «Про стандартизацію».

2. Єдиний національний орган стандартизації. Його функції та повноваження.

3. Необхідність переходу на європейську модель стандартизації.

4. Добровільне застосування стандартів як запорука високого рівня відповідальності виробника.

5. Зміни та новини щодо санітарного законодавства України.

6. Процедура розробки і порядок отримання висновку  на нормативну документацію; порядок отримання висновку на готову продукцію; процедура погодження ново-розробленої продукції.

7. Вимоги до маркування харчових продуктів. Формування назви продукту. Мова маркування.

8. Якими нормативними документами можна керуватися при встановлені вимог до маркування харчової продукції. Мова нормативних документів.

9. Технічні умови України. Особливості їх застосування на сучасному виробництві.

10. Зміни законодавства та нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови  розробки і перевірки технічних умов. З 13 січня 2016 року надано чинності стандарту: СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ. НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ,  ПОЗНАЧЕННЯ,  ПРИЙНЯТТЯ  ТА  НАДАННЯ  ЧИННОСТІ».

11. Новий порядок запровадження у виробництво ТУ.

12. Чи потрібно погоджувати ТУ? У чому полягають переваги погоджених з компе-тентними органами ТУ?

13. Чи мають  юридичну силу  незареєстровані  ТУ?

14. База даних «Технічні умови України». Які ТУ вносяться в базу та з якою метою.

Розробка та обіг харчової продукції.

15. Основні етапи, які необхідно пройти при розробці нових видів продукції.

16. Документи,  які повинні супроводжувати харчову продукцію в обігу згідно нового Закону України № 1602-VII. Товарно – транспортна накладна. Декларація виробника.

17. Види  технологічних  інструкцій.  Правила розроблення, оформлення та вимоги до змісту технологічних інструкцій, рецептур.

Поживна та енергетична цінність харчових продуктів.

18. Порядок розрахунку поживної та енергетичної цінності харчових продуктів. Інформування споживача у маркуванні про поживні властивості продукту та його енергетичну цінність.

19. Європейські вимоги до надання  споживачам інформації про поживні властивості продукту (згідно з вимогами Регламенту №1169/2011 Європарламенту та Ради  від 25.10.2011р.). Спеціальні визначення поживної цінності продуктів згідно з регламентом.

 

IV блок.  ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку (Постанова КМУ № 1193 від 16.12.2015 р.)

Зміни до Технічного Регламенту (Постанова КМУ № 23 від 18.01.2017 року)

1. Який товар вважається фасованим.

2. Вимоги до фасованих товарів згідно з Технічним регламентом.

3. Чи обов’язково на кожну фасовану одиницю продукції наносити знак відповідності  ?

4. Яким чином та за якими умовами здійснюється контроль за фактичним вмістом упакованої одиниці у оператора ринку?

5. За яких умов дозволяється маркування фасованої продукції знаком відповідності  ?

6. Способи позначення номінальної кількості продукції на маркуванні; вимоги до упакованих одиниць продукції тощо.

7. Чи слід приводити у відповідність до вимог Технічного регламенту допустимі відхилення, які встановлені у нормативних документах на готову продукцію?

8. Порядок здійснення статистичного контролю партій упакованих одиниць. В якому нормативному документі встановлена процедура визначення фактичного вмісту упакованих одиниць?

9. Вимоги до маркування та вимоги до кількості фасованого товару в упаковках, що зазначені у національних стандартах: ДСТУ OIML R 87:2012, ДСТУ OIML R 79:2012.  Загальні принципи процедури перевіряння.

10. Роз’яснення щодо застосування методів метрологічного контролю на відповідність вимогам Технічного регламенту на  конкретних прикладах.

 

V блок.  Мікробіологічні методи контролю якості та безпеки сировини та готової продукції.

1. Наказ МОЗ України №548 «Про затвердження Мікробіологічних  критеріїв для встановлення показників безпечності  харчових продуктів» (набрав чинності 20.08.2015 року). Основні відмінності та пояснення актуальних питань роботи  щодо цього документу.

2. Перелік санітарно-мікробіологічних показників у харчових продуктах, термінологія та визначення, загальні вимоги, перевірка за мікробіологічними критеріями.

3. Вимоги до досліджень (випробувань) та відбору зразків харчових продуктів.

4. Заходи щодо усунення при незадовільних результатах дослідження.

5. Критерії безпечності харчових продуктів.

6. Гігієнічні критерії технологічного процесу.

7. Система оцінки мікробіологічних ризиків.

8. Актуальні питання проведення лабораторних досліджень харчових продуктів за мікробіологічними та бактеріологічними показниками.

9. Особливості мікробіологічних критеріїв безпеки харчових продуктів в країнах Євросоюзу.

10. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 2073/2005 Витяг з Європейського Парламенту та Ради від 15.11.2005 року про мікробіологічні критерії для харчових продуктів.

Дополнительная информация

У зв’язку зі змінами у вітчизняному харчовому та санітарному законодавстві з метою гармонізації його з Європейським, з прийняттям нових Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та нових Технічних Регламентів з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, з обов’язковістю  впровадження  системи НАССР на всіх харчових підприємствах, з офіційним початком діяльності  Держпродспоживслужби.

Контактная информация
Компания: Контактное лицо:
Коваленко Оксана
Телефон:
(044) 221-93-83 Показать
Добавить комментарий
Ваше имя, компания:
Комментарий:
не более 1000 символов (введено: 0)
Эл. почта:
 или Отменить
Другие тренинги в категориях: Медицина, фармацевтика, Промышленность, производство
Партнеры сайта
TRN.ua
Главная страница
Обратная связь
Помощь
Тренинговым компаниям
Тренинги и семинары
Тренинговые компании
Тренеры
Новости
Статьи
Услуги сайта
Статистика сайта
О проекте
Контакты
Условия использования
© TRN.ua — тренинги в Украине.
Сделано в компании «Реактор».